Божиќно послание од леџендарниот наш Рамбо Амадеус
  Објавено на
share

 Божиќно послание од леџендарниот наш Рамбо Амадеус

 

Rambo Amadeus shared their event.
22 hrs

Poslanica za 2018.

Svim ljudima dobre volje &2;elim sretne , vesele, zdrave i uspješne duhovne i svetovne praznike kao i novu 2018 godinu!

Takodje, danas je Bo&2;ić, najradosniji hrišćanski praznik po julijanskom kalendaru, pa koristim priliku da svim vjernicima od srca čestitam tradicionalnim riječima - Hristos se rodi!

Naravno , &2;elim lijepe i obične, radne dane, jer šta je čovjek koji ima priliku, a ne voli ništa da radi?
Takodje &2;elim svima da mogu da &2;ive pristojno od svog rada, da rade ono što najviše vole da rade, ali da to rade savjesno i uporno, pa ni uspijeh ne bi smio da izostane. &1;elim takodje svima da se u svojim procjenama više oslanjaju na nauku, manje na ono što čitaju po portaima i šund medijima, jer je danas veoma moderno iznositi svoje mišljenje bez obzira koliko je, kako i čime potkrepljeno.
Svedočili smo čitave 2017 godine prilično sumanutoj kampanji o štetnosti vakcina , danas kao poslijedicu već imamo epidemiju malih boginja. Ima naravno i drugih primera, ali da ne davim. 
&1;elim najviše da baš svi ljudi budu psihički i fizički zdravi, psihičko i fizičko zdravlje treba čuvati, a to ne mo&2;e niko učiniti umjesto nas samih . 
Psihičko zdravlje se čuva prije svega mentalnom higijenom, treba se zaštititi od pogubnih sadr&2;aja i "junk" informacija kojima nas zatrpavaju preko šund medija, kako štampanih, tako i svih drugih. 
Na primer , ja kad prolazim pored trafike koncetrišem se da slučajno ne pogledam ni jedan bombastičan naslov sa novina koje su baš namjerno poturene prolaznicima pod nos. Okrenem se na drugu stranu. 
Kad vidim da neko zatrpava glupostima po društvenim mre&2;ama, jednostavno kliknem unfolow, potpuno svjestan činjenice da mi je kapacitet svijesti ograničen, a da plemenitih sadr&2;aja ima u izobilju, pa je zaista autodestruktivno dozvoljavati junk informacijama ili propagandnim kampanjama da nekontrolisano naseljavaju naše misli. 
Od stotine tv programa koji se danas nude, zapravo je podnošljivo samo desetak, pronadjite ih i upišite u blokče i ni slučajno ne šaltajte kanale na slijepo, već dva prešaltavanja programa s kraja na kraj toliko će vam napuniti glavu budalaštinama da nećete biti sposobni čak ni za kvalitetno spavanje. 
To je jednako kao kada bi stalno jeli najgoru hranu, a pri tom ona najbolja bila na raspolaganju nonstop, potpuno besplatno. 
Fizičko zdravlje u mnogome je poslijedica psihičkog, ali svakako ne treba izbjegavati šetnje, rekreaciju, sve&2;e voće i povrće.
U eri industrisjke proizvodnje hrane nije loše preventivno uzimati limun i sodu bikarbonu, pomiješani daju "natrium askorbat" nesumnjivo blagotvoran na čitav organizam. Proguglajte. 
&1;elim vam takodje da ne prihvatate sve savjete zdravo za gotovo, nije loše izguglati, provjeriti istovremeno sa nekoliko izvora. Najrelevantniji izvori su naučni , obrazovni, uglavnom ti sajtovi imaju na kraju ekstenziju ".edu", tu se gotovo nikad ne lupetaju gluposti. 
I da ne zaboravim, &2;elite sebi hiljade stvari da bi vam se ostvarilie stotine. Ako &2;elite samo jednu ili nekoliko , onda je statistička šansa da neke ostvarite mnogo manja. 
Evo na primer ja sebi &2;elim prije svega da budem i dalje zdrav, porodica da mi bude zdrava, onda mogu na miru da &2;elim još milion stvari. 
Jedna od bitnijih je da pravim u 2018 oj zanimljive , dobre, kvalitetne koncerte, jer to je ono od čega &2;ivim, od čeg finansiram familiju i školujem sinove, pa bi svako otaljavanje i vadjenje na staru slavu bilo prilično idiotski. 
Ove godine je 30 ti rodjendan od kad je Rambo Amadeus izmišljen i lansiran na estradno nebo, pa je to i razlog više da se potrudim.

&1;elim takodje i da Solarni Jedrenjak bude završen u roku (1 maj početak sezone) i da mi se na školu jedrenja prijave samo pristojni i talentovani ljudi kojima će krstarenje solarnim jedrenjakom biti zaista poučno i inspirativno. 
&1;elim takodje i da završim album, i da na njemu nema ni jedna glupa pjesma. 
Prvi singl je gotov, očekujte do kraja sledeće sedmice i video Spot za baladu " Bi li mi kazala " koji upravo montiramo. 
&1;elim da vam se pjesma dopadne, da se pušta i sluša po &2;urkama, nešto nisam navikao da me emitjuju po medijima, pa bi me i ta nuspojava prijatno iznenadila. 
&1;elim i da vas de gnjavim više!

Sretno!

Epistle to 2018.

To all the people of good faith, I want happy, happy, healthy and successful spiritual and festive holidays like the new 2018 years!

Also, today is Christmas, most Christian holiday on the Julian Calendar, so I take the opportunity to congratulate all believers of the heart with traditional words - Christ is born!

Of course, I want nice and regular, working days, because what is a man who has a chance and doesn't like to do anything?
I also want everyone to live decently from their work, to do what they love most to do, but to do it conscientiously and consistently, so even success should not be absent. I also want everyone in their assessments to rely more on science, less on what they read according to portaima and trash media, because today is very fashionable to make their opinion no matter how much, how and what it is.
We've been in a 2017-Year-old campaign on vaccine vaccines, today as poslijedicu, we already have an outbreak of smallpox. There are of course other examples, but not to bother.
I want most people to be mentally and physically healthy, mental and physical health should be guarded, and that can't be done for ourselves.
Mental Health is guarded before all mental hygiene, it needs to be protected from the contents of the content and "junk" information that we are filed through the trash of the media, how printed, and everyone else.
For example, when I walk past the newsstand, I don't happen to look at a single headline from a newspaper that just deliberately poturene the passersby. I turn to the other side.
When I see that someone is overwhelmed on social media, simply click unfolow, fully aware of the fact that my capacity of consciousness is limited, and that the precious content is abundant, so it is really allowing to allow junk information or uncontrolled campaigns to uncontrollable our thoughts.
Out of hundreds of tv programs today, it's actually tolerable only about a dozen, find them and type in the blokče and don't accidentally šaltajte the blind channels, but two prešaltavanja programs from the end of the end will fill your head with foolishness that you won't be able to even be able to For quality sleep.
It's the same as if you ate the worst food all the time, and the best one was available nonstop, totally free.
Physical health in many ways is psychic, but certainly not to avoid walks, recreation, fresh fruit and vegetables.
In the era of industrisjke food production, it is not bad preemptively to take lemon and bicarbonate of soda, mixed with the "Natrium Askorbat" undoubtedly beneficial. Really.
I also wish you not to accept all the advice for granted, not bad google, check at the same time with several sources. Najrelevantniji sources are scientific, educational, most of the sites have at the end of the extension ". ed ", there's almost never a banging.
And don't forget, you want thousands of things to make you a hundred. If you only want one or a few, then it's a statistical opportunity to make a lot less.
Here, for example, I want to be more healthy, my family to be healthy, then I can still have a million things.
One of the most important is that I make 2018 interesting, good, quality concerts, because that's what I live from, from what I've been living with, from what I've been living with.
This year it's 30th birthday since Rambo Amadeus was invented and launched to the estradno sky, so that's the reason more to try.

I also want the solar sailboat to be completed in time (1 may start of season) and that my sailing school is only polite and talented people who are going to be very instructive and inspiring.
I want to finish my album, and there's no stupid song on it.
The first single is over, expect until the end of next week and a video for the ballad "would you tell me" who just editing.
I want your song to like, to play and listen at parties, something I'm not used to to press on the media, so that side effect would surprise me.
I want to bother you more!

Good luck.
 КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани