Германската влада го одобри регистрирањето на трет пол
  Објавено на
share

 

Германската влада го одобри регистрирањето на трет пол

 
Германската влада го одобри регистрирањето на трет пол

Германската влада го одобри воведувањето на можноста за регистрирање трет пол во регистрите.

Во ноември минатата година, Уставниот суд во Германија објави пресуда со која се дозволува таква можност.

Судот донесе одлука врз основа на жалба на лице кое во парот полoви хромозоми има само еден Х хромозом, но не и другиот. Таа беше одбиена да го промени полот во изводот од матична книга на родени од „женски“ во „поинаков“.

Официјалните лица го отфрлија тоа барање со повикување на закон кој им дозволува на децата да се регистрираат само како женски или машки, или да ја остават таа колона празна.
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани