Показна вежба за обука КАКО СЕ БЕРАТ ЈАБОЛКА
  Објавено на
share

 

ПАРТИЦИПАНТИТЕ НА СЕМИНАРОТ СО ГОЛЕМ ИНТЕРЕС ГИ СЛЕДЕА СТРУЧНИТЕ ПРЕДАВАЊА СО ПОКАЗНИ ВЕЖБИ ЗА ТОА КАКО СЕ ВРШИ БЕРБА НА ЗЛАТЕН ДЕЛИШЕС. ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ ДО ЕВРОПКАТА УНИЈА ШТО НИ ЈА ИСРАТИ САША ГРЕШ - СТРУЧЕН ДОКТОР ПО ЈАБОЛКОБЕРАТЕЛСТВО. СИТЕ ПАРТИЦИПАНТИ СЕ ЗДОБИЈА СО ДИПЛОМА ЗА ЗАВРШЕН КУР С

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани