Северна Македонија ја изгласаа 81 пратеник
  Објавено на
share

Пратениците ги изгласаа уставните измени. Со 81 глас „за“ и ниту еден „против“ и „воздржан“ е донесена одлука за прогласување на сите амандмани што произлегуваат од договорот од Преспа.

Амандманот 33 гласи: Во Уставот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“, а зборот „Македонија“ се заменува со зборовите „Северна Македонија“, освен во член 36 од Уставот на Република Македонија.

Во амандманот 34 зборовите „кои живеат во нејзините граници“ се заменува со „како и граѓаните што живеат во нејзините граници, граѓаните на РМ, македонскиот народ, и дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите“.

Амандманот 35 гласи „Републиката ги почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави“ се дополнува членот 3 од Уставот на Република Македонија.

Амандман 36 гласи:

– Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ;

– Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани што живеат или престојуваат во странство;

– Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и на другите заедници и ги негува и унапредува врските со татковината;

– Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.

Со новиот текст изгласан денеска се менува третиот став, кој сега гласи: Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите и ги негува и унапредува врските со татковината.
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани