Говорот на Линколн кој денес може да се примени и на нашата состојба како мотивирачки во овие времиња
  Објавено на
share

 Извор - Lit2Go

  • Year Published: 1865
  • Language: English
  • Country of Origin: United States of America
  • Source: Abraham Lincoln, (: , 1865)
  • Readability:
    • Flesch–Kincaid Level: 8.5
  • Word Count: 720

Ова е говор на Абрахам Линколн на местото на една од најкрвавите битки во Граѓанската Војна на САД и се смета за еден од најсилните говори во историјата. Иако изразувал сомнеж дека ова што го говори некој дека утре ќе се сеќава, но местото каде го одржал - мора и ќе остави трага во иднината. Сепак, неговиот говор останува запишан, две години подоцна, има навистина силен патритоски патос и се смета за еден од најдобрите досега. Може да биде прилично мотивирачки и денес, во нашава ситуација, затоа што говорот содржи универзални вредности, есенцијално суштинизирани во значењето на зборовите.
 

Точните зборови што Линколн ги кажал на церемонијата не може да се потврдат со сигурност, иако постојат пет познати примероци напишани со ракописот на поранешниот претседател, според Абрахам Линколн онлајн.

Од нив, најпренесуван, кој стои и на ѕидовите на Меморијалниот центар Линколн во Вашингтон, е Блис-примерокот, именуван по полковникот Александар Блис...

Осумдесет и седум години поминаа откако нашите татковци на овој континент основаа една нова нација, зачната во Слобода и посветена на принципот дека сите луѓе се создадени еднакви.

Сега сме во голема граѓанска војна, која е тест за тоа дали таа нација, или која било нација така создадена и толку посветена, може долго да издржи. Се собравме на полето на една од најголемите битки на таа војна. Дојдовме да посветиме дел од тоа поле како вечен дом на оние што тука ги дадоа своите животи за таа нација и понатаму да живее. Сосема пригодно и достојно е да го сториме ова.

Но во поширока смисла, не е во наша моќ да ја посветуваме - да ја осветуваме - да ја претвориме во светина оваа земја. Храбрите мажи, живи и мртви, што се бореа тука, веќе ја осветија, издигнувајќи се над сè што ние со нашата скромна моќ можеме да додадеме или одземеме. Светот едвај ќе забележи, ниту пак долго ќе се сеќава на она што ние го кажуваме тука, но не може никогаш да го заборави тоа што тие го направија тука. На нас, живите, останува да му се посветиме на недовршеното дело што паднатите воини го почнаа и во кое толку благородно напредуваа. Наш долг е o7; се посветиме на големата задача што стои пред нас - дека од овие благородни борци ќе ја преземеме длабоката посветеност кон таа кауза на која тие последен пат o7; беа целосно предани - дека сме цврсто решени да не дозволиме смртта на овие луѓе да биде залудна - дека оваа нација, благословена од Бога, ќе доживее ново раѓање на слободата - и дека таа влада на народот, од народот, за народот, нема да исчезне од лицето на земјата.

Абрахам Линколн

19 ноември 1863 година

следува оригиналот 

Fellow countrymen:

At this second appearing to take the oath of the presidential office, there is less occasion for an extended address than there was at the first. Then a statement, somewhat in detail, of a course to be pursued, seemed fitting and proper. Now, at the expiration of four years, during which public declarations have been constantly called forth on every point and phase of the great contest which still absorbs the attention and engrosses the energies of the nation, little that is new could be presented. The progress of our arms, upon which all else chiefly depends, is as well known to the public as to myself; and it is, I trust, reasonably satisfactory and encouraging to all. With high hope for the future, no prediction in regard to it is ventured.

On the occasion corresponding to this four years ago, all thoughts were anxiously directed to an impending civil war. All dreaded it—all sought to avert it. While the inaugural address was being delivered from this place, devoted altogether to saving the Union without war, insurgent agents were in the city seeking to destroy it without war—seeking to dissolve the Union, and divide effects, by negotiation. Both parties deprecated war; but one of them would make war rather than let the nation survive; and the other would accept war rather than let it perish. And the war came.

One–eighth of the whole population were colored slaves, not distributed generally over the Union, but localized in the Southern part of it. These slaves constituted a peculiar and powerful interest. All knew that this interest was, somehow, the cause of the war. To strengthen, perpetuate, and extend this interest was the object for which the insurgents would rend the Union, even by war; while the government claimed no right to do more than to restrict the territorial enlargement of it.

Neither party expected for the war the magnitude or the duration which it has already attained. Neither anticipated that the cause of the conflict might cease with, or even before, the conflict itself should cease. Each looked for an easier triumph, and a result less fundamental and astounding. Both read the same Bible, and pray to the same God; and each invokes his aid against the other. It may seem strange that any men should dare to ask a just God’s assistance in wringing their bread from the sweat of other men’s faces; but let us judge not, that we be not judged. The prayers of both could not be answered—that of neither has been answered fully.

The Almighty has his own purposes. “Woe unto the world because of offenses! for it must needs be that offenses come; but woe to that man by whom the offense cometh.” If we shall suppose that American slavery is one of those offenses which, in the providence of God, must needs come, but which, having continued through his appointed time, he now wills to remove, and that he gives to both North and South this terrible war, as the woe due to those by whom the offense came, shall we discern therein any departure from those divine attributes which the believers in a living God always ascribe to him? Fondly do we hope—fervently do we pray—that this mighty scourge of war may speedily pass away. Yet, if God wills that it continue until all the wealth piled by the bondsman’s two hundred and fifty years of unrequited toil shall be sunk, and until every drop of blood drawn by the lash shall be paid by another drawn with the sword, as was said three thousand years ago, so still it must be said, “The judgments of the Lord are true and righteous altogether.”

With malice toward none; with charity for all; with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in; to bind up the nation’s wounds; to care for him who shall have borne the battle, and for his widow, and his orphan—to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves, and with all nations.

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани