Секуларизмот во христијанството
  Објавено на
share

 

Секуларизмот во христијанството

Секуларизмот во христијанството

Влијанието на модерниот идеализам, посветен на остварувањето на идолопоклоничко „човечко царство“, веќе долго време се чувствува во христијанските кругови, а неодамна почна да раѓа вистински плод во крилото на самата Црква. Ние, несомнено, присуствуваме на породилните маки на нешто што за вистинскиот христијанин може да биде со тешки и ужасни потенцијали. Имено, се раѓа „ново христијанство“, христијанство кое тврди дека е „христијанство на срцето“, но се грижи единствено, и во преголема мера, за надворешниот резултат. Христијанство, кое во „мирот“ и „братството“ може искрено да поверува само доколку овие категории се воопштени и општоприменливи, но и кое не верува во некој наизглед далечен „друг свет“, туку единствено во она што е „сега и овде“. Ваквото христијанство нn4; учи дека „личната добродетел“ не е доволна, пришто очигледно се потпира на разбирањето на добродетелите по протестантски клуч, затоа што сn4; што вистинскиот христијанинот прави, го чувствуваат сите други внатре во Мистичното Тело; ништо што се прави во Христа, не се прави за самиот себе.

Меѓутоа, овде се поставува уште едно прашање. Имено, за што, всушност, таа лична добродетел не е доволна? Одговорот на тоа е сосема јасен: за преобразување на светот, за конечно „остварување“ на христијанството во општествениот и политичкиот поредок. Но, ова е идолопоклонство. Царството Божјо не е од овој свет; самата помисла или надеж дека христијанството може да оствари надворешен „успех“ во светот, претставува порекнување на сето она што Христос и Неговите пророци го рекле за иднината на Црквата. Христијанството може да биде „успешно“ само под еден услов: доколку се одрече од вистинското Царство (или по потреба го заборави) и се обиде да изгради Царство на овој свет. „Земното Царство“ е всушност целта на модерниот менталитет; изградувањето на едно такво царство претставува цел на модерната доба. Тоа царство не е христијанско; како христијани ние добро знаеме чие е. А она што мене посебно ме загрижува е фактот дека современите христијани – и католици и православни – самите пристапуваат и учествуваат во изградбата на овој нов Вавилон, честопати несвесни за тоа, а честопати и со најдобри можни намери.

Модерниот идеализам не се надева само на „рајот на земјата“, туку и на некое недефинирано „преобразување“ на човекот, односно, на остварување на идеалот за „надчовекот“ (во разни облици, свесно или несвесно), кој, колку и да е бесмислен, е извонредно привлечен за менталитетот кој е научен да верува во „еволуцијата“ и „прогресот“. Но, не треба да се допушти на современото очајување да нn4; наведе на помислата дека надежта во иднината на светот е умрена; за иднината може да очајува само оној кој сn4; уште сака да верува во неа. Поточно, со современото очајување е измешано силно чувство на исчекување, постои желба и вера во идеалот на иднината за на некој начин тој да биде остварлив.

Во првиот дел на овој наш „кризен“ век, со светот владееле безлични и нечовечки сили. Судејќи по сn4;, нејасниот дух на „егзистенцијализмот“, кој е полурелигиозен, па дури и псевдо-религиозен, кој е идеалистички и практичен во исто време (но секогаш од овој свет), е предодреден да владее со вториот дел на овој век. Ова се двата стадиума на истата болест, на модерниот „хуманизам“, кој е предизвикан од верата во светот и човекот, а е следен со занемарување на Христос – освен кога Неговото име е потребно да се употреби како пригоден „симбол“ за оние кои, сепак, не можат сосема да Го заборават, како и за заведување на оние кои сn4; уште сакаат да Му служат. Христијанството станува „поход“, а Христос – „идеја“, и двете се во служба на светот „преобразен“ со научните и општествените техники, и двете се  служба на човекот речиси „обожен“ со будењето на „новата свест“. Ете што лежи пред нас. По сn4; судејќи, и комунизмот се приближува кон слична преобразба, односно кон „хуманизација“, кон „одуховеност“, чиј претходник е Борис Пастернак; тој револуцијата не ја отфрлува, туку смета дека таа треба да се „хуманизира“. И разни други „демократии“ се приближуваат кон истата цел, иако до неа дошле по други патишта. Секаде има пророци – полу или псведо христијани, како Берѓаев и Толстој, или нескриени пагани како Д. Х. Лоренс, Хенри Милер, Казанзакис, како и цела легија окултисти, астролози, спиритисти и хилијасти. Сите тие се гласници на раѓањето на „новата доба, на Њу Ејџот“. Протестанти, а потоа и сn4; поголем број католици и православни, понесени од тој ентузијазам, замислуваат доба на екуменско единство и хармонија, а некои се толку дрски и толку богохулни, што ја нарекуваат „трета доба“, „слегување на Светиот Дух“.

Отец Серафим Роуз
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани